Privacy Policy

In onze privacy policy leggen wij uit hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens wanneer je gebruikmaakt van https://leads2.io. Onze website is in beheer van Leads2 B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair gevestigd in Deventer, kantoorhoudende aan de Leonard Springerlaan 124 te Deventer en ingeschreven in het Nederlandse handelsregister onder nummer 77960409. Wij zijn de verwerking verantwoordelijke (dat wil zeggen het bedrijf dat beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens) met het oog op toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Vastlegging en gebruik van je persoonsgegevens?

Wanneer je contact met ons opneemt over onze diensten, kunnen de e-mails die je verzendt informatie over jezelf bevatten, zoals je naam, adres, leeftijd, geslacht, e-mailadres en je informatieverzoek. We gebruiken deze informatie voor het volgende:
  • In overeenstemming met het gerechtvaardigd belang dat we hebben bij het promoten van ons bedrijf zullen we je informatieverzoeken verwerken om je informatie te verstrekken over de diensten die wij aanbieden.
  • Daarbij kunnen wij onder meer op je informatieverzoek reageren, je een uitnodiging voor onze evenementen sturen of marketingmaterialen sturen.
  • We gebruiken Hubspot CRM om bij een informatieverzoek via de website je e-mailadres en de door jou verstrekte informatie te verwerken. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Hubspot CRM zie https://legal.hubspot.com/privacy-policy.
  • We zullen ook informatieverzoeken verwerken zodat wij de stappen kunnen nemen die je van ons vraagt ten behoeve van het sluiten van een overeenkomst om je onze diensten te leveren.
  • Je bent niet verplicht ons enige informatie te verstrekken, maar als je niet alle relevante informatie verstrekt, kunnen wij je mogelijk niet helpen.

Marketingdoeleinden

We zullen je gegevens gebruiken om je, in overeenstemming met ons gerechtvaardigde belang, marketing e-mails te sturen over onze diensten of evenementen die vergelijkbaar zijn met of gerelateerd zijn aan de diensten die je eerder hebt ontvangen (of hebt bijgewoond, in geval van evenementen). We zullen je naam en contactgegevens ook aan relevante, aan ons gelieerde ondernemingen die dezelfde diensten verlenen bekendmaken om hen in staat te stellen hun diensten en/of evenementen aan je aan te bieden. Als je je wilt afmelden voor deze mailinglijst, neemt dan contact met ons op via marketing@leads2.io of klik op afmelden onderaan elke marketing e-mail.

Recruitment doeleinden

Wanneer je via deze site naar een functie solliciteert, worden de persoonsgegevens in je sollicitatie door ons verzameld. Je persoonsgegevens zijn door jezelf verstrekt, verkregen van openbaar beschikbare bronnen (bijvoorbeeld LinkedIn) of aan ons verstrekt door iemand die je bij ons heeft aanbevolen voor een potentiƫle functie. Je persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van het beheer van onze activiteiten in verband met werving en selectie, dit in overeenstemming met ons gerechtvaardigde belang, waaronder het evalueren van je beschikbaarheid voor c.q. sollicitatie naar een functie bij ons, het voorbereiden en voeren van sollicitatiegesprekken, het testen van sollicitanten, het evalueren en beoordelen van de resultaten daarvan en wat anderszins nodig is in de wervings- en selectieprocedures.

Je persoonsgegevens worden gedeeld met Hubspot CRM, leverancier van clouddiensten. Je persoonsgegevens worden gedurende twaalf maanden na de datum van de sollicitatie door ons bewaard. De gegevens worden gebruikt om onze wervingsinspanningen en selectieprocedure te verbeteren, maar worden ook gebruikt als talentenpool. Wanneer er een nieuwe vacature is, hebben we eenvoudig toegang tot de gegevens van kandidaten die in het verleden interesse hebben getoond in ons bedrijf en kunnen we contact met hen opnemen om te zien of ze beschikbaar zijn voor een nieuwe kans. Als je bezwaren hebt tegen het bewaren van je gegevens voor deze doeleinden, neemt dan contact op met recruitment@leads2.io.

Content die je aan ons verstuurt

Als je ons aanstootgevende content stuurt of je anderszins storend gedraagt bij het gebruik van onze website, kunnen wij persoonsgegevens in je berichten verwerken om op dit gedrag te reageren en dit gedrag een halt toe te roepen. We verwerken persoonsgegevens alleen op deze manier voor het gerechtvaardigde belang om ervoor te zorgen dat onze website op een rechtmatige en niet-storende wijze wordt gebruikt, ons personeel of andere personen daarbij niet worden lastiggevallen, om onze wettelijke rechten af te dwingen en aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Wanneer we redelijkerwijs van mening zijn dat je (mogelijk) de wet overtreedt (bijvoorbeeld omdat content die je verzendt intimiderend of lasterlijk is), kunnen we je persoonlijke informatie gebruiken om relevante derden, zoals je e-mail-/internetprovider of wetshandhavingsinstanties, over de content te informeren. Wanneer we persoonsgegevens op deze manier verwerken, zullen we die persoonlijke informatie op onze systemen bewaren zolang dit redelijkerwijs noodzakelijk is om deze doelstellingen te bereiken.

Vastleggen gegevens website bezoek

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies en andere mechanismen om log gegevens en analytische informatie, zoals uw IP-adres, te verzamelen, zodat kan worden geanalyseerd hoe bezoekers de site gebruiken en statistische rapporten over de website activiteit kunnen worden opgesteld. Je IP-adres wordt bijvoorbeeld gebruikt om bij benadering aan te geven vanuit welk land je onze website bezoekt. We voegen deze informatie samen om bijvoorbeeld te achterhalen uit welk land/gebied de meeste bezoekers van onze website komen. Deze verwerking is voor ons noodzakelijk om ons gerechtvaardigde belang de verbetering van onze website te behartigen, door de gebruikerservaring te verbeteren en de website zo persoonlijk en relevant mogelijk te maken. Het gebruik van cookies kan via onze website worden gewijzigd, maar door cookies uit te schakelen, kan je wellicht niet ten volle profiteren van onze diensten en kan de functionaliteit van de website beperkt zijn.

Delen we je persoonsgegevens met anderen?

We gaan vertrouwelijk met je gegevens om, maar kunnen deze wel delen met onze aandeelhouders, aan ons gelieerde ondernemingen en onze zakelijke partners. We kunnen de gegevens ook bekendmaken aan onze medewerkers, leveranciers of onderaannemers voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden die in deze privacy policy worden vermeld, op voorwaarde dat zij geen onafhankelijk gebruik van de informatie maken en hebben ingestemd met naleving van de regels die in deze privacyverklaring worden vermeld. Daarnaast kunnen we je informatie bekendmaken voor zover wij hiertoe wettelijk verplicht zijn (waaronder bijvoorbeeld aan overheidsinstanties en wetshandhavingsinstanties), in verband met eventuele (dreigende) gerechtelijke procedures en om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen (daaronder mede begrepen het verstrekken van informatie aan anderen ten behoeve van fraudepreventie). Als we betrokken zijn bij een fusie, overname of verkoop van onze onderneming of activa of een deel daarvan, kan de informatie die we in ons bezit hebben onderdeel uitmaken van die verkoop. In dat geval kan je, al naargelang het geval, via e-mail en/of een kennisgeving op de website op de hoogte worden gebracht van wijzigingen in eigendom of gebruik van je informatie, alsmede de keuzes die je eventueel hebt met betrekking tot die informatie. Behalve zoals hierboven bepaald, zullen wij je informatie niet aan derden verstrekken.

Je rechten met betrekking tot persoonsgegevens die wij verwerken

Je kunt een verzoek indienen om beperking of stopzetting van de verwerking of je kunt verzoeken dat je persoonsgegevens verwijderd worden. Je kunt een verzoek indienen om een machine leesbare kopie van je persoonsgegevens die je kunt gebruiken bij een andere dienstverlener. Als dit technisch mogelijk is, kunt je ons vragen deze informatie rechtstreeks naar een andere dienstverlener te sturen, als je daar de voorkeur aan geeft; en je kunt een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. We streven ernaar om onverwijld, doch uiterlijk binnen een maand, te voldoen aan je verzoek. Je kunt je verzoeken richten aan marketing@leads2.io.

Kinderen

We gebruiken de website niet om bewust gegevens te vragen van of producten te verkopen aan kinderen jonger dan 13 jaar. Als een ouder of voogd er kennis van neemt dat zijn of haar kind ons zonder zijn of haar toestemming informatie heeft verstrekt, kan hij of zij contact met ons opnemen via marketing@leads2.io. We zullen deze informatie binnen een redelijke termijn wissen.

Beveiliging

Wij zullen alle redelijke technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen nemen om verlies, misbruik of wijziging van je persoonlijke informatie te voorkomen. Onze website wordt gehost op een platform met passende beveiligingsmaatregelen, waarop je gegevens versleuteld worden opgeslagen.

Wijzigen

Dit beleid kan van tijd tot tijd worden geactualiseerd. We zullen je van eventuele wijzigingen op de hoogte brengen door het nieuwe beleid hier te plaatsen en je waar mogelijk per e-mail hierover te informeren.

Bewaartermijnen

We zullen je persoonsgegevens in onze systemen bewaren zolang dit nodig is voor het relevante doeleinde, of zoals anderszins beschreven in deze privacy policy. Over het algemeen bewaren we je gegevens gedurende vijf jaar vanaf de meest recente actualisering in onze systemen, of in het geval van een sollicitatie voor twaalf maanden, behoudens actualisering. Als je vragen of opmerkingen hebt over deze privacy policy, dan kan je een e-mail sturen naar marketing@leads2.io.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram